Om al uw apparatuur up-to-date te houden is onderhoud van groot belang. Ook hierbij vinden wij het belangrijk dat het onderhoud afgestemd wordt op uw behoeften, uw wensen maar ook uw agenda. Daarom werkt Arseus Dental met een centrale planning waarbij wij 7 dagen per week, ook buiten kantooruren, beschikbaar zijn voor assistentie en noodgevallen. Zo kunnen wij, voorzien van track & trace systemen in onze servicewagens en moderne communicatiemiddelen, snel en adequaat reageren bij calamiteiten, elk moment van de dag.

Ons landelijk dekkend netwerk van eigen fabrieksgetrainde en gecertificeerde technici beschikt over de juiste gereedschappen, de laatste kennis, de meest recente updates en een ruime voorraad onderdelen in de servicewagens, welke ’s nachts worden aangevuld. De onderdelen zijn altijd nieuw en origineel, zoals deze door de fabrikant worden voorgeschreven. Ons centrale magazijn beschikt verder over alle essentiële onderdelen en verbruiksmaterialen welke wij u binnen 24 uur kunnen toezenden. En met onze onderhoudsovereenkomsten weet u precies waar u aan toe bent; preventief onderhoud conform de voorschriften van de fabrikant en wettelijke bepalingen op het gebied van medical devices, alles tegen een vaste prijs.

 


De online support tool stelt onze IT Specialisten in staat tijdelijk via internet mee te kijken op uw computer. Op deze manier kunnen wij u zo snel mogelijk helpen. Om dit mogelijk te maken zijn drie eenvoudige stappen nodig:

  • Druk op de paarse knop dat u akkoord gaat met onze voorwaarden.
  • Klik op de afbeelding en download het programma. Voer het programma uit op de computer waar het probleem zich voordoet.
  • Meldt het opgegeven ID nummer en wachtwoord aan de IT Specialist aan de telefoon.Uw praktijk is uw visitekaartje. Het is dus belangrijk dat deze aansluit op uw persoonlijke wensen. Archimed ontwerpt en realiseert al meer dan 20 jaar tandheelkundige praktijken en heeft dus een ruime ervaring op het gebied van tandheelkundige ergonomie, patiëntenbeleving, efficiënte routing en de specifieke wet- en regelgevingen op het gebied van hygiëne. Van basisontwerp tot turnkey oplevering: Archimed bouwt aan de perfecte praktijk, samen met u.

Benieuwd naar wat er allemaal mogelijk is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, onze gediplomeerde dentale interieur-ontwerpers informeren u graag. Bezoek ook de website van Archimed. 

Op deze pagina zullen wij u op korte termijn nadere informatie verstrekken over onze onderhoudsovereenkomsten. Wilt u graag een persoonlijk advies, neem dan contact op met onze service afdeling: telefoon 0416-675060 of per email: service@arseus-dental.nl  

Veilig werken met elektrische (medische) apparaten
Ieder werkgever in Nederland heeft, in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, een zorgplicht jegens de werknemers voor goede arbeidsomstandigheden waarin werknemers op een veilige wijze hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Deze zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden is heel breed opgezet en houdt o.a. de zorg voor een zo groot mogelijke veiligheid en het voorkomen van gevaren en een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid van de werknemers in. Op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek is de werkgever aansprakelijk als hij toerekenbaar te kort schiet in deze zorgverplichting.

De Arbeidsomstandighedenwet regelt specifieke zaken rond veilige arbeidsomstandigheden. Hieronder vallen o.a. de risico-inventarisatie en -evaluatie en het opstellen van een plan van aanpak (de RI&E-verplichting), de verplichte inschakeling van de Arbo-dienst, het aanstellen van een preventiemedewerker en de bedrijfshulpverlening.

Eén van de punten die de laatste tijd steeds meer door Arbo-diensten benoemd worden is het veilig werken met professionele elektrische apparatuur. Werken met of aan elektrische apparatuur brengt nu eenmaal een zeker risico met zich mee, zowel voor de gebruiker als de patiënt! Omdat de meeste apparatuur zich ook nog eens in een medische ruimte bevindt, geldt hier ook nog eens aanvullende regelgeving voor.

Met betrekking tot de elektrische veiligheid van apparatuur worden Arbo-diensten steeds kritischer op het periodiek onderhoud van deze apparatuur conform de normen NEN 3140 (standaard elektrische apparatuur) en NEN-EN-IEC 62353 (elektrische medische apparatuur).

Werkgevers dienen, zeker in geval van een calamiteit, aan te kunnen tonen dat hun elektrische apparatuur periodiek aan een keuring is onderworpen. Overtreding van deze verplichting voor een periodieke controle levert steeds vaker een forse boete of, in geval van schade, een zware aansprakelijkheidsprocedure op.

Onze technici hebben de specifieke NEN veiligheidscursus voltooid en zijn gecertificeerd om de keuringen op basis van NEN 3140 en NEN-EN-IEC 62353 naar behoren te kunnen uitvoeren. Uiteraard zijn onze technici allemaal voorzien van de benodigde gekalibreerde apparatuur om dergelijke metingen conform vastgestelde protocollen uit te kunnen voeren.   

Naast het regulier onderhoud aan uw apparatuur, het verplicht onderhoud aan uw desinfectie-, sterilisatie- en röntgenapparatuur zijn wij u ook graag van dienst  met het uitvoeren van veiligheidskeuringen voor al uw professionele elektrische apparatuur.

Meer informatie? Neem dan contact op met ons serviceteam: 0416-675060 of service@arseus-dental.nl

Voor de tandheelkundige praktijk zijn er per 6 februari 2018, met het in werking treden van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, de ministeriële regelingen en de ANVS verordening, een aantal wijzigingen van kracht geworden ten aanzien van de stralingsbescherming in de praktijk die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is ook de ‘Richtlijn Tandheelkundige Radiologie’ van de KNMT aangepast. Op de site van de VGT treft u de nieuwe wet- en regelgeving alsmede de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie* van de KNMT aan.

In de nieuwe wetgeving zijn veel terminologie aangepast. De naam van de Coördinerend Deskundige (CD) die conform de wetgeving de Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) moet beoordelen en tevens toezicht moet houden op de inhoud van de acceptatietesten en de kwaliteitscontrolemetingen (QC) van de röntgentoestellen is gewijzigd naar Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)**. Daarnaast is de naam van Toezichthoudend Deskundige (THD) vervangen door Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) en de naam van Behandelend arts (tandarts) vervangen door Medisch Deskundige (MD).

Eén van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet- en regelgeving voor de tandheelkundige branche zijn de wijzigingen in het controlestelsel. Voorheen vielen de handelingen met tandheelkundige röntgentoestellen tot 100 kilovoltage (kV) onder de meldingsplicht, vanaf heden vallen de handelingen met alle röntgentoestellen, ongeacht het kV, onder de registratieplicht. Uitzondering hierop zijn de handelingen met Conebeam CT toestellen, deze handelingen vallen vanaf de nieuwe wetgeving altijd onder de vergunningsplicht. Een uitgebreide uitleg over de wijzigingen in het controlestelsel treft u hier aan.

De overheidsafdeling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in samenwerking met de veldpartijen en brancheorganisaties, waaronder de KNMT en de VGT, gewerkt aan Factsheets om partijen te ondersteunen in de communicatie over de gevolgen van het wijzigen van de wet- en regelgeving. Op de site van de VGT treft u bij “Verdere Informatie” drie verschillende factsheets aan.

De VGT kan in samenwerking met haar leden en een SBD, de wettelijk verplichte RA en beoordeling door een SBD via het VGT Portal Stralingsbescherming (= een digitaal KEW dossier) voor uw praktijk realiseren. Op de site van de VGT treft u bij “Informatie over VGT Portal Stralingsbescherming” aan hoe u toegang tot het portal kan krijgen en over de inhoud, de dekking, de werking en het bijbehorende abonnement op het portal. Op het VGT Portal Stralingsbescherming worden de gegevens van uw praktijk bijgehouden in een digitaal KEW dossier welke uitsluitend toegankelijk is voor de praktijk, voor de verantwoordelijke dentalonderneming, voor de SBD welke de beoordeling van de RA verzorgt en voor de VGT.

(*) Op de site van de VGT treft u de nieuwe wet- en regelgeving alsmede de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT aan.

(**) een (geregistreerd) Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) van het niveau coördinerend deskundige (niveau 3 (N3)) of algemeen coördinerend deskundige (niveau 2(N2)), is een persoon die:
– ingeschreven staat in het landelijk register voor stralingsdeskundigen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO);
– 25% (geldt voor N3) of 50% (geldt voor N2) van zijn/haar tijd bezig is met straling;
– aantoonbaar bijscholing geniet, symposia volgt en registratiepunten behaald etc;
– tenminste over de Opleiding Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming (voorheen stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3) beschikt (tandartsen beschikken over het algemeen over stralingsdeskundigheid niveau 5).

Ondersteuning nodig?
Arseus Dental is u graag van dienst met het realiseren van uw digitale KEW dossier en het hiervan up-to-date houden.
Wilt u graag een persoonlijk advies, neem dan contact op met onze helpdesk: telefoon 0416-675064 of per email: imaging@arseus-dental.nl  

Dankzij ons specialisme, onze vakkennis en ervaring over en in de dentale sector kunnen wij u professioneel gestructureerde oplossingen en een uitgebreid assortiment concurrerende financieringsopties aanbieden. Deze producten zijn nauw met elkaar verbonden waardoor wij combinaties kunnen leveren die toegevoegde waarde hebben voor uw praktijk. Wij begrijpen de behoeften én de knelpunten en voelen net als u de invloed van de politieke, maatschappelijke en economische krachten. 

Doordat wij in dezelfde omgeving werkzaam zijn, kunnen wij met onze kennis snel schakelen en duurzame oplossingen bieden die op uw wensen en behoeften zijn toegespitst. Onze specialisten staan graag voor u klaar om u mee te nemen in de wereld van financiën, fiscale zaken en ondernemerschap. Neem vandaag nog contact op met onze financiële specialist voor een persoonlijk advies via telefoonnummer 0416-675000 of info@arseus-dental.nl.                                              

                               

Om topkwaliteit te kunnen leveren, is het belangrijk om up-to-date te blijven. Via de Arseus Dental Academy bieden wij u en uw team masterclasses aan die er toe doen. Deze masterclasses zorgen voor een meerwaarde binnen uw praktijk en hebben betrekking op uw apparatuur, technologie en/of praktijkvoering.