NEN 3140 Veiligheidskeuring

NEN 3140 Veiligheidskeuring

Ieder werkgever in Nederland heeft, in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, een zorgplicht jegens de werknemers voor goede arbeidsomstandigheden waarin werknemers op een veilige wijze hun werkzaamheden kunnen verrichten. De Arbeidsomstandighedenwet regelt specifieke zaken rond veilige arbeidsomstandigheden. Hieronder vallen o.a. de risico-inventarisatie en -evaluatie en het opstellen van een plan van aanpak (de RI&E-verplichting), de verplichte inschakeling van de Arbo-dienst, het aanstellen van een preventiemedewerker en de bedrijfshulpverlening. Eén van de punten die de laatste tijd steeds meer door Arbo-diensten benoemd worden is het veilig werken met professionele elektrische apparatuur. Werken met of aan elektrische apparatuur brengt nu eenmaal een zeker risico met zich mee, zowel voor de gebruiker als de patiënt! Omdat de meeste apparatuur zich ook nog eens in een medische ruimte bevindt, geldt hier ook nog eens aanvullende regelgeving voor. Met betrekking tot de elektrische veiligheid van apparatuur worden Arbo-diensten steeds kritischer op het periodiek onderhoud van deze apparatuur conform de normen NEN 3140 (standaard elektrische apparatuur) en NEN-EN-IEC 62353 (elektrische medische apparatuur).

Werkgevers dienen, zeker in geval van een calamiteit, aan te kunnen tonen dat hun elektrische apparatuur periodiek  aan een keuring is onderworpen. Overtreding van deze verplichting voor een periodieke controle levert steeds vaker een forse boete of, in geval van schade, een zware aansprakelijkheidsprocedure op. Onze technici hebben de specifieke NEN veiligheidscursus voltooid en zijn gecertificeerd om de keuringen op basis van NEN 3140 en NEN-EN-IEC 62353 naar behoren te kunnen uitvoeren. Uiteraard zijn onze technici allemaal voorzien van de benodigde gekalibreerde apparatuur om dergelijke metingen conform vastgestelde protocollen uit te kunnen voeren.

Naast het regulier onderhoud aan uw apparatuur, het verplicht onderhoud aan uw desinfectie-, sterilisatie- en röntgenapparatuur zijn wij u ook graag van dienst met het uitvoeren van veiligheidskeuringen voor al uw professionele elektrische apparatuur. Meer informatie? Neem dan contact op met ons serviceteam: 0416-675060 of service@arseus-dental.nl